Beautysalon Senga

Algemene Voorwaarden

1 Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Beautysalon Senga en de cliënt waarop Beautysalon Senga deze van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

2 Inspanningen Beautysalon senga

Beautysalon Senga zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Beautysalon Senga zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

 

3 Afspraken

De cliënt dient verhindering van de afspraak minimaal 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan

Beautysalon Senga  telefonisch of per mail te melden. Bij afwezigheid zonder geldige afmelding, wordt er 50% van de behandelprijs in rekening gebracht voor de gereserveerde tijd.

Bij niet annuleren zal Beautysalon Senga het gehele bedrag in rekening brengen.

Indien cliënt meer dan 15 minuten later dan de afgesproken tijd aankomt, mag Beautysalon Senga de

afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium van de behandeling berekenen.

Beautysalon Senga moet verhindering voor de afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uren

voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze

verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene

wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

 

4 Betaling

Beautysalon Senga vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar op de

website. De vermelde prijzen zijn inclusief BTW. Beautysalon Senga vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk via Sociale Media en de website. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of via pinbetaling te voldoen.

 

5 Persoonsgegevens & Privacy

De cliënt voorziet Beautysalon Senga vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Beautysalon Senga aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Beautysalon Senga neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een bestand. Beautysalon Senga behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Beautysalon Senga  zal de gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

 

6 Geheimhouding

Beautysalon Senga is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Beautysalon Senga verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

7 Aansprakelijkheid

Beautysalon Senga is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Beautysalon Senga is uitgegaan van de door cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Beautysalon Senga is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar Beautysalon Senga. Beautysalon Senga  is niet aansprakelijk voor het snel vervagen van Permanente Make-Up. Bij iedere cliënt verloopt dit proces anders. Beautysalon Senga wijst de cliënt op dit proces en de eventuele kosten voor het laten bijwerken van het vervaagde Permanente Make-up.

 

8 Garantie

De garantie op een nabehandeling vervalt indien:

 

De behandeling tussentijds door een andere salon is behandeld.

De cliënt zich niet heeft gehouden aan de meegegeven nazorg-instructies.

De cliënt op advies van Beautysalon Senga geen nabehandeling (bij PMU) heeft ondergaan.

 

9 Beschadigingen diefstal

Beautysalon Senga heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Beautysalon Senga meldt diefstal altijd bij de politie.

 

10 Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, dient deze zo spoedig mogelijk, doch binnen 5 werkdagen na ontdekking per mail gemeld te worden bij Beautysalon Senga.. Beautysalon Senga dient de klacht binnen 5 werkdagen te beantwoorden. Indien een klacht gegrond is, zal Beautysalon Senga zo snel mogelijk met een passende oplossing komen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Beautysalon Senga en de cliënt niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de cliënt het geschil voorleggen aan een wetgever of mediator.

 

11 Behandeling

Voor de behandeling van de Permanent Make Up wordt met cliënt overlegt wat de mogelijkheden zijn tijdens een intake-gesprek. Indien de cliënt onze adviezen niet opvolgt wat betreft de kleur of vorm van de behandeling, zijn de consequenties voor eigen risico. Beautysalon Senga behoudt het recht om een behandeling te weigeren indien Beauty salon Senga niet achter de vorm of kleur staat die cliënt wenst, dit betreft de Permanente Make Up behandelingen.

 

12 Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen en

waarden. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen,

heeft Beautysalon Senga het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren.

 

13 Recht

Op elke overeenkomst tussen Beautysalon Senga en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. In

geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst

daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals

die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.